Algemene Voorwaarden

Art 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, offertes en overeenkomsten van Internetdesigner.be. Door de plaatsing van een bestelling, de goedkeuring van een offerte of het ondertekenen van een overeenkomst met Internetdesigner.be bevestigt de klant uitdrukkelijk dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij deze onherroepelijk aanvaardt.

1.2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Internetdesigner.be en opdrachtgever in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Art 2. Aanvaarden Electronische communicatie

Beide partijen aanvaarden elektronische communicatie (bv e-mail) voor het geven/bevestigen van een opdracht, als bewijsmiddel, ....

Art 3. Prijzen, offertes, overeenkomst

3.1. Voor alle prestaties met betrekking tot het ontwikkelen van een nieuwe website d.m.v. Wordpress CMS of het onderhouden hiervan wordt een vast uurtarief aangerekend van 35 €/u (excl. BTW), gebaseerd op het werkelijke aantal gepresteerde werkuren. Dit is niet van toepassing op prijsoffertes of indien er een forfaitaire prijs werd overeengekomen. Dit is eveneens niet van toepassing indien de klant een onderhoudscontract heeft afgesloten.

3.2. Voor alle prestaties met betrekking tot SEO en online marketing  wordt een vast uurtarief aangerekend van 50 €/u (excl. BTW), gebaseerd op het werkelijke aantal gepresteerde werkuren. Dit is niet van toepassing op prijsoffertes of indien er een forfaitaire prijs werd overeengekomen. Dit is eveneens niet van toepassing indien de klant een onderhoudscontract heeft afgesloten.

3.3. Wanneer een forfaitaire prijs werd overeengekomen zullen meerwerken, d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, steeds worden uitgevoerd aan uurprijs en tariefprijs van 75 euro per uur (excl. BTW). De meerwerken worden bewezen door de loutere uitvoering ervan.

3.4. Elke verhoging van het btw-tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen het ogenblik van bestelling en de uitvoering zal ten laste vallen van de klant.

3.5. Internetdesigner.be behoudt het recht om zijn uurtarief jaarlijks te kunnen aanpassen.

Art 4. Levering

4.1. De eventuele datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Interenet.be. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

Art 5. Betalingen

5.1. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking vermeld in de overeenkomst dient de klant - wanneer hij kiest voor een offerte - een voorschot te betalen van 30% van het factuurbedrag. Bij levering van de bestelling is de klant 60% van het factuurbedrag verschuldigd. De overige 10% is betaalbaar op het einde van de supportperiode (vermeld in de offerte - standaard 1 maand).

5.2. Kiest de klant voor het werken met uurtarieven, worden maandelijks 1 of 2 facturen, naargelang de gepresteerde uren opgestuurd. Deze facturen dienen betaald te worden binnen de 15 dagen door overschrijving op het rekeningnummer van Internetdesigner.be (vermeld op alle facturen, offertes en website).

5.3. Na het verstrijken van deze termijn wordt er éénmalig een kosteloze herinnering gestuurd.   Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na de aanmaning is de klant aan Internetdesigner.be een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100,00 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.

5.4. Internetdesigner.be behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

5.5. Indien duidelijk blijkt dat de klant de uitstaande facturen niet kan vereffenen (bijvoorbeeld wegens faillissement of staking van betaling), of te kennen geeft dit niet te willen doen, kan Internetdesigner.be onmiddellijk en onherroepelijk deze overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling beëindigen, zonder opzegging of vergoeding. Dit doet eveneens geen afbreuk aan het recht om volledige betaling van alle uitstaande bedragen te eisen.

5.6. Bij zware en/of herhaaldelijke inbreuken op deze overeenkomst vanwege de klant of ingeval van een gerechtelijke tussenkomst, kan de overeenkomst geschorst of beëindigd worden, zoals vermeld in de voorgaande artikels.

5.7. Een schorsing kan enkel opgeheven worden indien er voldoende bewijslast bestaat van het nakomen van alle verplichtingen door de klant.

Art 6. Protest van de factuur

Behoudens aangetekend protest binnen de 8 dagen na verzending worden de facturen geacht integraal aanvaard te zijn.

Art 7. Annuleringsvoorwaarden

Elke annulering of voorlopige opschorting van een bestelling dient via aangetekend schrijven of e-mail te gebeuren. In geval van annulering of opschorting zal de facturatie plaatsvinden in het stadium waarin de bestelling/uitvoering zich bevindt.

Art 8. Aansprakelijkheid

8.1. Internetdesigner.be verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Internetdesigner.be zijn middelenverbintenissen. Internetdesigner.be is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

8.2. Internetdesigner.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Internetdesigner.be zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Internetdesigner.be of aangestelde.

8.3. De aansprakelijkheid van Internetdesigner.be met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Internetdesigner.be. De totale aansprakelijkheid van Internetdesigner.be, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Internetdesigner.be werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

8.4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Internetdesigner.be het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

8.5. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Internetdesigner.be geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

8.6. Internetdesigner.be is niet aansprakelijk voor het eventueel offline gaan van de website, wanneer dit te wijten is aan technische of administratieve problemen bij haar leveranciers en/of onderaannemers, kwaad opzet (hacking) of overmacht.

8.7. Internetdesigner.be is evenmin aansprakelijk voor het gebeurlijk offline gaan van e-mailadressen, waarvan de hosting door haar werd aangeboden, te wijten aan technische problemen bij leveranciers of onderaannemers, kwaad opzet (hacking) of overmacht.

8.8. Internetdesigner.be voorts op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van de door de klant aangeleverde materialen (inclusief beeldmateriaal), evenals voor de inhoud die de klant zelf op haar systemen plaatst. De klant dient zich ervan te vergewissen dat het aangeleverde materiaal geen inbreuk vormt op enige intellectuele eigendomsrechten of wettelijke bepalingen.

8.9. De klant is zelf verantwoordelijk voor de back-up van de op de website vermelde gegevens, evenals voor de back-up van zijn e-mailberichten. Voor zover er door internetdesigner.be back-ups genomen zouden worden, zijn deze enkel bestemd voor intern gebruik.

Art 9. Verantwoordelijkheid inhoud

9.1. De opdrachtgever bevestigt bij zijn bestelling dat alle stukken (teksten, foto’s, grafisch materiaal enz…) die aan Internetdesigner.be worden overgemaakt eigendom zijn van de opdrachtgever. De opdrachtgever mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. Internetdesigner.be is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal. Internetdesigner.be kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. De opdrachtgever is alleen en volledig verantwoordelijk voor de inhoud van het te verspreiden materiaal. Hij verbindt zich ertoe om alle regels of alle reglementen die de verspreiding van een bepaald soort informatie verhinderen, beperken of reglementeren, te respecteren.

9.2. De opdrachtgever beschermt Internetdesigner.be tegen alle aanspreken van derden op of in verband met de inhoud van websites. De opdrachtgever vergoedt Internetdesigner.be voor elke schade of elk nadelig effect dat hiervan het gevolg is.

Art 10. Overmacht

10.1. In geval van overmacht is Internetdesigner.be gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

10.2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

10.3. Internetdesigner.be is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of andere derden waarop Internetdesigner.be geen invloed kan uitoefenen.

Art 11. Derden

11.1. Internetdesigner.be is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. 

11.2. Internetdesigner.be is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Art 12. Geheimhouding

Alle betrokken partijen verbinden zich ertoe de vertrouwelijke gegevens, inlichtingen, informatie, toepassingen, methodes en knowhow alsook eender welk document waarvan zij kennis hebben genomen tijdens de uitvoering van het contract niet te verspreiden of communiceren. Deze verplichting tot geheimhouding geldt zolang de betreffende informatie een vertrouwelijk karakter heeft, dus ook na het einde van het contract.

Art 13. Verwerking persoonsgegevens

Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal, logins en paswoorden blijven vertrouwelijk. Internetdesigner.be verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

Art 14. Registratie van domeinnamen

14.1. Hostingproviders maken gebruik van registrars om de domennaam welke de klant wenst te registreren.  

14.2. Internetdesigner.be kan in geen geval aansprakelijk orden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van de keuze van de domeinnaam.

Art 15. Webhosting

15.1. De klant dient zelf zijn webhostingspakket bij een hostingprovider te bestellen. Internetdesigner.be kan enkele webhostingspakketten bij verschillende hostingproviders voorstellen.

15.2. Internetdesigner.be is niet aansprakelijk voor het eventueel offline gaan van de website, wanneer dit te wijten is aan technische of administratieve problemen waarvan de hosting werd aanbevolen, te wijten aan technische problemen bij de hostingprovider

15.3. Internetdesigner.be is evenmin aansprakelijk voor het gebeurlijk offline gaan van e-mailadressen, waarvan de hosting werd aanbevolen, te wijten aan technische problemen bij de hostingprovider.

Art 16. Referenties

16.1. De klant gaat ermee akkoord dat de door Internetdesigner.be voor de klant ontwikkelde website of aanverwante wordt opgenomen in het referentieportfolio van Internetdesigner.be .

16.2. Internetdesigner.be behoudt zich het recht voor een discrete verwijzing naar haar eigen website te plaatsen op een opgeleverde website.

Art 17. Bevoegdheid

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Internetdesigner.be. In geval van betwisting is de rechtbank van Kortrijk bevoegd.